ΙΕΡΟΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Ιερός Βαπτιστηριακός Ναός Αγίας Άννας στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί παρεκκλήσιο του ενοριακού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στο κέντρο του υπάρχει ένα μαρμάρινο βαπτιστήριο σε σχήμα Σταυρού, προς εξυπηρέτηση όσων ανθρώπων θέλουν να βαπτιστούν, αλλά είναι σε ηλικία πάνω από 10 ετών, πράγμα που καθιστά αδύνατη τη χρήση της κολυμβήθρας στη Βάπτισή τους. Τέτοια βαπτιστήρια υπήρχαν στην αρχαία Εκκλησία που οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, και εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά το παρεκκλήσιο της Αγίας Άννας είναι μοναδικό σε επίπεδο χώρας σε αυτή τη μορφή και δομή, καθώς το βαπτιστήριο είναι εγγεγραμμένο στο κέντρο του Ναού.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, ἁγνὴν Θεομήτορα, θεόφρον Ἄννα· διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κατοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ, πταισμάτων αἰτουμένη, ἱλασμὸν ἀειμακάριστε.

ΚΡΗΤΗΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat