Ι Ε Ρ Ε Σ   Μ Ο Ν Ε Σ   Τ Ω Ν   Α Γ Ι Ω Ν   Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ   Κ Α Ι   Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ  (ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ)

 

Απολυτίκια Αγίου Αντωνίου και Αγίας Βαρβάρας

Ἦχος δ’.
Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου· διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

Ἦχος πλ. δ’.
Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

Περιοχή: Σύρμεσο

Οι απαρχές των Μονών ανάγονται στο έτος 1590, τότε που ο Μανώλης Κουδουμνής και ο Τζώρτζης Καρυστινός παραχώρησαν τα κτήματά τους στον καλόγερο Νικόδημο Καλοχρυσό, για να κτίσει δύο μοναστήρια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, την Αγία Βαρβάρα και τον Άγιο Αντώνιο. Το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου καταστράφηκε και ερημώθηκε κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων της περιόδου 1821-29.

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat