Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Τ Ω Ν   Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ω Ν   Μ Ι Χ Α Η Λ   Κ Α Ι   Γ Α Β Ρ Ι Η Λ   Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Ω Ν

 

Απολυτίκιο Σύναξης Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ

χος δ’.
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

 

Περιοχή: Βρύσες

Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Καβαλαρά κοντά στο χωριό Βρύσες. Ιδρύθηκε από τον Μητροφάνη τον Αγαπητό κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ενετοκρατίας και κυριάρχησε στην ευρύτερη περιοχή για πολλούς αιώνες. Από τη δεκαετία του 1840 η ιστορία της Μονής ταυτίστηκε με την ιστορία της εκπαίδευσης στην επαρχία Μεραμβέλου καθώς ιδρύθηκε εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα από τον επίσκοπο Πέτρας Δωρόθεο σχολείο. Κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής υπήρξε σημαντικό κέντρο αντίστασης. Από κτηριακή άποψη, η Μονή είναι φρουριακού τύπου. Tο καθολικό το οποίο διαθέτει αξιόλογα ξυλόγλυπτα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος. Η Μονή έχει πρόσφατα ανακαινισθεί.

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat