ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

Τιμάται στο όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ιδρύθηκε το 1113, ηγουμενεύοντος κάποιου Ιωάσαφ. Περίφημος ηγούμενος τής Μονής αναφέρεται ο Παρθένιος Μπατουμάνος από τη Μοκοβίνη, ο οποίος διηύθυνε και τη Μονή Σιστρουνίου. Ο δραστήριος αυτός ηγούμενος κατασκεύασε γέφυρες, ανακαίνισε το 1876 ναό σε Ρωμανό και Σιστρούνιο, ίδρυσε ένα σχολείο σε καθεμία από αυτές τις κοινότητες και, επιπλέον διέτρεφε 5-6 μαθητές πού προέρχονταν από τα χωριά γύρω από τη Μονή.  Το καθολικό ρυθμού βασιλικής τοιχογραφήθηκε το 1907, ενώ το κωδωνοστάσιο τής Ι. Μονής είναι τριώροφο και κτίστηκε το 1910.

Πηγή: www. imioanninon.gr

Ἀπολυτίκιον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

 

ΗΠΕΙΡΟΣΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ


Chat